.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666 Radno vreme 7:30 - 18h subotom od 7:30-14:30  E-mail office@hemoslavija.co.rs 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AKTUELNA PONUDA: AMONIJUM NITRAT - KUTINA, UREA- KUTINA, UREA- RUSKA, AMONIJUM SULFAT- ELIXIR, NPK 16:16:16 RUSKA, NPK 16:16:16 ELIXIR, NPK 6:12:24 ELIXIR, NPK 6:24:12, NPK 11:52:0 (MAP) ELIXIR, KALIJUM HLORID (KCL 60%), **** YARINA KOMPLEKSNA DJUBRIVA**** ORGANSKO PELETIRANO DJUBRIVO: TOROCHICK ORGANIC****

Slavol

Slavol prirodno đubrivo sa univerzalnim dejstvom

Slavol je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo Slavol koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

Slavol je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Sastav Slavola

Slavol je tečnost koja sadrži bakterije, prirodne vitamine, enzime i stimulatore rasta. Đubrivo nastaje mikrobiološkom fermentacijom u kojoj učestvuju bakterije afotofiksatori i fosfomineralizatori.

Slavol deluje tako što bakterije na korenovom sistemu produkuju stimulatore rasta, vitamine kojima pospešuju rast biljaka i pomažu u ishrani biljaka. Bakterije pomažu biljci da efektivnije veže korisne materije iz zemljišta, iskorištavajući prirodne resurse do maksimuma, pri tom ne zagađujući zemlju. One pomažu ishrani biljaka tako što organska i teško rastvorljiva jedinjenja prevode u pristupačne oblike i direktno na korenovom sistemu predaju biljkama.

Primena Slavola

Slavol se prilikom đubrenja može primeniti na više načina. U proizvodnji povrća Slavol se može koristiti putem sistema kap po kap, jedan do dva mililitra po kvadratnom metru. Do korenovog sistema svake biljke dolazi rastvor đubriva i pomaže joj da iz zemljišta usvaja pojedine makro elemente.

Kod ratarskih kultura primena je folijarna (preko lista), prskanjem sedam litara Slavola po hektaru. Može se koristiti sa većinom pesticida.

SLAVOL S je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Slavol S se koristi za:

1. tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka

2. ožiljavanje sadnica i reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja )

SASTAV

AUKSINSKA AKTIVNOST (indol -3 sirćetna kiselina) je produkt metabolizma bakterija koje pospešuju rast biljaka i potpuno je prirodnog porekla.

Auksine sintetišu:

BILJKE – mlada tkiva – meristemi izdanaka, korena, mladi listovi i polen, plodovi koji se razvijaju, vrh korena. Auksini se transportuju sprovodnim sudovima floemom i iz ćelije u ćeliju.

BAKTERIJE koje stimulišu rast biljaka, tkz. rizobakterije. One žive oko ili na korenovom sistemu gde svojom aktivnošću pozitivno utiču na rast biljaka.

NAČIN DELOVANJA

Slavol S sadrži auksine ( IAA – indol-3 sirćetna kiselina) koji utiču na izduživanje ćelija i organa, rast stabljike i koleoptila, razvoj adventivnih i bočnih korenova, razvoj sprovodnog tkiva. Tretman semena omogućuje brže klijanje i nicanje, a kod reznica – ožiljavanje i formiranje korenovog sistema.

EFEKTI PRIMENE

Slavol S povećava:

- Snagu nicanja

- Klijavost semena

- Masu 1000 zrna

- Hektolitarsku masu i prinos

- Izduživanje ćelija i organa

- Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze

- Obrazovanje bočnih i adventivnih korenova

 

SLAVOL VVL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju AUKSINE. Auksinska aktivnost indol – 3 – sirćetna kiselina (IAA)

FIZIOLOŠKO DELOVANJE AUKSINA

- apikalnadominacija (odlučujući uticaj vršnoga pupoljka na bočne pupoljke)

- diferencijacija pupoljaka

- inhibicija produžnog rasta ćelija korena

- inhibicija starenja biljke

- pojava partenokarpije tj. plodova bez koštica (krastavci, paradajza, jabuke)

- razvitak ženskih (pistilatnih) delova cveta i plodova

- aktivnost enzima

- sinteza proteina i nukleinskih kiselina

Auksini odlažu početak opadanja listova i plodova

- u ranim stadijumima apscizije auksin inhibira otpadanje listova

- u kasnijim stadijima ubrzava proces apscizije ( indukovanjem sinteze etilena )

Auksini regulišu razvoj plodova

- u prvim stadijumima rasta, plod auksinom opskrbljuje endosperm

- u kasnijim razvojnim stadijima embrion

 

UNIKER je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. UNIKER se koristi u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu za:

- Razlaganje žetvenih ostataka

- Starter za početak vegetacije

- Kompostiranje

Sastav

Uniker sadrži:

Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike. Bakterije nisu genetički modifikovane.

Organsku materiju koja je lako – hidrozibilna odnosno brzo razgradljiva u zemljištu, kada se unese u zemljište sa Unikerom, brzo se transformiše do mineralnog azota.

 

Slavol za soju

Mikrobiološko čvrsto đubrivo za inokulaciju semena soje, sertifikovano za primenu u organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

SASTAV

Slavol za soju sadrži bakterije:

AZOTOFIKSATORE – obavljaju azotofiksaciju i to:

Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum – obrazuju kvržice u korenu soje

Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.

FOSFOMINERALIZATORE – organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren, snabdevaju biljke fosforom u početnim fazama razvoja.

Azotofiksacija je proces prevođenja atmosferskog azota kojeg u atmosferi ima (78%) ali u elementarnom, inertnom obliku koji je za biljke i životinje nepristupačan, u oblike (NH4) kojeg mogu da koriste svi ostali organizmi na Zemlji. Azotofiksatori su mikroorganizmi koji jedini mogu da prevode gasoviti azot iz atmosfere u amonijak.

Simbiozni azotofiksatoriBradyrhizobium japonicum obrazuje kvržice u korenu soje. Inokulacijom, na seme se nanosi ova bakterija čime se uspostavlja simbioza – obrazuju se kvržice na korenu u kojima bakterije obavljaju azotofiksaciju i direktno predaju pristupačan azot biljkama, a biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze).

Asocijativni azotofiksatori Azotobacter sp. (3 vrste) koje se nalaze u Slavolu za soju naseljavaju samu površinu korena. Na korenu se ne vide kvržice ali je vrlo specifičan odnos između biljke i bakterija.

Fosfomineralizatori, imaju sposobnost kolonizacije (naseljavanja) korena soje i direktno i indirektno stimulišu rast biljaka.

NAČIN DELOVANJA

Slavol za soju utiče na uspostavljanje simbioze između korena soje i Bradyrhizobium japonicum i formiranje kvržica. Bradyrhizobium japonicum preko korenskih dlačica ulazi u unutrašnjost korena (parenhima) gde počinju ubrzano da se dele, usled čega se formira kvržica. U kvržici žive bakterije koje fiksiraju azot i direktno ga predaju biljci, a biljke snabdevaju bakterije hranljivim materijama koje su stvorile u procesu fotosinteze.
Bakterije asocijativni azotofiksatori i fosfomineralizatori pripadaju grupi bakterija koje stimulišu rast biljaka – kolonizuju koren soje gde pozitivno utiču na ishranu biljaka azotom i fosforom. Ove bakterije produkuju auksine (indol – 3 sirćetna kiselina) koji pomažu u uspostavljanju simbioze odnosno prodiranju bakterija kroz korenove dlačice do parenhima korena gde se obrazuje kvržica.

EFEKTI PRIMENE

Slavol za soju povećava:

Klijavost semena

Energiju klijanja

Snagu nicanja

Poboljšava usvajanje azota i fosfora

Utiče na rast i razvoj korenovog sistema i bolju ishranu biljaka

PRIMENA:

Sadržaj kesice rastvoriti u 400 ml vode ili 400 ml Slavola S ( izbrisano ili )i izmešati
sa potrebnom količinom semena soje za 1ha ( 100 kg ) neposredno pre setve.

Za bolje uspostavljanje simbioze između biljaka i bakterija preporučuje se da se sadržaj kesice Slavola za soju sipa u Slavol S. Slavol S sadrži auksine, hormone koji su prirodni analozi biljnim hormonima. Auksini su signal biljke za uspešnije uspostavljanje simbioze (prodiranje bakterija u korenov sistem soje).

 

FLOSAL je tečno đubrivo – stimulator rasta, namenjeno za prihranjivanje:

Prihranjivanje lisno – dekorativnih i cvethih formi

(Ficus sp., Dracena sp., Philodendron sp., Sheflera sp., Calathea sp., itd. )

Kao startno đubrivo početkom vegetacije cvetajućih formi balkonskih biljaka
( Pelargonium sp., Surfinia sp., Petunia sp., Verbena sp., itd.)

SASTAV

FLOSAL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije
stvaraju auksine, prijatnog mirisa.

NAČIN DELOVANJA FLOSAL-A:

- Utiče na pospešivanje rasta i razvoja biljke

- Povećanje lisne mase

- Povećanje aktivnosti fotosinteze

- Dolazi do bržeg formiranja cvetova koji se javljaju u većem broju i imaju   intenzivniju boju

- Povećava otpornost biljaka na bolesti i stresne situacije

- Jača korenov sistem

PRIMENA:

Flosal se primenjuje folijarno u originalnoj ambalaži prskanjem preko lista i to u periodu vegetacije (od ranog proleća do kasne jeseni ) jednom u 7 dana, a u zimskom periodu jednom u 15 -20 dana.

EFEKTI PRIMENE

- Veća lisna masa

- Formiranje novih listova

- Ubrzava pojavu cveta

- Veći broj cvetova

- Intenzivna boja cvetova

- Povećava otpornost biljaka na bolesti i stresne situacije

  
 
 
 
 
         .
      
               
27godina brinemo da ono što kupite kod nas primenite na najbolji način. Izuzetno je važno da pesticidi, đubriva i semena donesu maksimalne prinose, ali da se sačuva zdravlje naših useva, okoline i naravno naše dece. Na jednom mestu veliki izbor, povoljne cene, besplatan prevoz, mogućnost kredita i  saveti naših stručnjaka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAJAMSKI FLAJER 2019
 
----------------------------
----------------------------
 
 

 

 
 

 

 

Agromarket
Agrosava
Galenika Fitofarmacija
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
STK-logo.png
delta_agrar.png
AGROUNIK_-_Copy.jpg
BCP_Long.png
Bayer-cross-RGB-2018.jpg
Pioneer_logo.png
kws.png
pesticidi.png
Syngenta-home-banner_160x80.png
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 18h